Aktualności
 OBRONA TERYTORIALNA KRAJU
02.09.2015
I Kongres Samorządów Terytorialnych RP w Muzeum Armii Krajowej im. gen. F. Fieldorfa „Nila”

W symbolicznym czasie 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej, w  Muzeum Armii Krajowej, Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP - największa ogólnopolska organizacja samorządu terytorialnego - zrzeszająca w prawie 20 regionalnych związkach i stowarzyszeniach 1000 gmin, powiatów i województw, Rada Muzeum AK oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zorganizowali I Kongres Samorządów Terytorialnych RP – OBRONA TERYTORIALNA KRAJU.
    Podczas Kongresu poprowadzono panel dyskusyjny liderów ogólnopolskich oraz regionalnych związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego nt. roli wspólnot samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich w Obronie Terytorialnej Kraju oraz panel dyskusyjny z udziałem szefów Federacji Organizacji Proobronnych i innych organizacji pozarządowych zaangażowanych w sprawy obronne kraju.
    I Kongres Samorządów Terytorialnych RP Obrona Terytorialna Kraju – to odważna i wspólna inicjatywa Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Rady Muzeum Armii Krajowej oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Sprawy dyskusyjne objęły  przedstawicieli wszystkich gmin, powiatów i województw w Polsce, federacji organizacji pozaobronnych, jak również  przedstawicieli Wojska Polskiego d.s. Proobronnych, Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Najwyższa Izba Kontroli, organizacje pozarządowe zaangażowane w sprawy obronne kraju. Do udziału w Kongresie zaproszono również nieimiennie wszystkich zainteresowanych samorządowców, wojskowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli żołnierzy Armii Krajowej.
    Ci ostatni wymienieni są ważnymi partnerami rozmów, gdyż punktem odniesienia dla koncepcji Obrony Terytorialnej Kraju są doświadczenia Armii Krajowej - największej podziemnej armii podczas II wojny światowej, a także doświadczenia i modele obrony terytorialnej m.in. Finlandii, Szwajcarii, Szwecji czy Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych.
    Z ramienia duszpasterstwa wojskowego uczestniczyli w Kongresie: ks. prałat płk dr hab. Stanisław Gulak – Dziekan Sił Specjalnych oraz ks. por. Łukasz Józef Hubacz – kapelan 6. Brygady Powietrznodesantowej i Oddziału Żandarmerii w Krakowie. Ksiądz Gulak – w imieniu Biskupa Polowego gen. bryg. dr Józefa Guzdka – wystąpił z wykładem traktującym o ważności wzniesienia się we wspólnych działaniach  ponad wszelkie podziały klasowe, ustrojowe, polityczne – celem realizowania przedsięwzięć wynikających z poczucia przynależności do Ojczyzny. To poczucie albo jego wypracowanie na podstawie choćby samej świadomości z tego, że  posługujemy się jednym językiem ojczystym – ma prowadzić do starań i działań dla dobra tej wspólnoty jaką jest Ojczyzna – a w tym przypadku również do jej obronności. Na koniec wystąpienia nt. Ojczyzny, wszyscy obecni w postawie stojącej wsłuchali się w słowa modlitwy odczytanej również przez Dziekana Sił Specjalnych.
ks. por. Łukasz Józef Hubacz